Podstawy składni i typy danych w Pythonie

Opublikowane przez Mateusz Kędziora w dniu

img LgWlXjgl6KxmAZyVIpCg1e2j

Python to język programowania ogólnego zastosowania, który jest szczególnie popularny wśród początkujących programistów ze względu na swoją prostą składnię i łatwość nauki. W tym artykule przyjrzymy się podstawom składni języka Python oraz różnym typom danych, z którymi możemy się spotkać podczas pisania programów.

Zmienne i typy danych:

W Pythonie możemy przechowywać różnego rodzaju dane, takie jak liczby, tekst, listy czy słowniki. Przykłady niektórych podstawowych typów danych to:

 • Liczby: Python obsługuje liczby całkowite (integer), zmiennoprzecinkowe (float) oraz liczby zespolone (complex). Przykłady:
x = 10 # liczba całkowita
y = 3.14 # liczba zmiennoprzecinkowa
z = 3 + 4j # liczba zespolona
 • Tekst: Tekst w Pythonie jest reprezentowany przez ciągi znaków (string). Możemy je tworzyć zarówno z pojedynczych, jak i podwójnych cudzysłowów. Przykłady:
s = "To jest ciąg znaków"
t = 'To też jest ciąg znaków'
 • Listy: Listy to sekwencje obiektów, które mogą zawierać elementy różnych typów. Tworzymy je za pomocą nawiasów kwadratowych, a elementy rozdzielamy przecinkami. Przykłady:
a = [1, 2, 3] # lista liczb całkowitych
b = ["a", "b", "c"] # lista ciągów znaków
c = [1, "dwa", 3.0] # lista różnych typów danych
 • Słowniki: Słowniki to rodzaj struktur danych, w których przechowujemy pary klucz-wartość. Tworzymy je za pomocą nawiasów klamrowych i podajemy pary klucz-wartość. Przykłady:
d = {'a': 1, 'b': 2} # słownik liczb całkowitych
e = {'a': 'A', 'b': 'B'} # słownik ciągów znaków
f = {'a': 1, 'b': 'B'} # słownik różnych typów danych

Operatory arytmetyczne i logiczne:

Python posiada standardowe operatory arytmetyczne, takie jak dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*) i dzielenie (/). Możemy także obliczać resztę z dzielenia za pomocą operatora modulo (%). Przykłady:

x = 10
y = 3

# dodawanie
z = x + y
print(z) # 13

# odejmowanie
z = x - y
print(z) # 7

# mnożenie
z = x * y
print(z) # 30

# dzielenie
z = x / y
print(z) # 3.3333333333333335

# modulo
z = x % y
print(z) # 1

Do operacji logicznych służą nam operatory porównania (==, !=, >, <, >=, <=) oraz operatory logiczne (and, or, not). Przykłady:

x = 10
y = 3

# równe
z = x == y
print(z) # False

# różne
z = x != y
print(z) # True

# większe
z = x > y
print(z) # True

# mniejsze
z = x < y
print(z) # False

# większe lub równe
z = x >= y
print(z) # True

# mniejsze lub równe
z = x <= y
print(z) # False

# and
z = (x > y) and (x < y)
print(z) # False

# or
z = (x > y) or (x < y)
print(z) # True

# not
z = not (x > y)
print(z) # False

Instrukcje warunkowe i pętle:

W Pythonie możemy wykorzystać instrukcje warunkowe, takie jak if, elif i else, do wykonywania różnych akcji w zależności od warunku. Przykład:

x = 10
y = 3

if x > y:
 print("x jest większe od y")
elif x < y:
 print("x jest mniejsze od y")
else:
 print("x jest równe y")

Możemy także wykorzystać pętle, takie jak for i while, do wykonywania danej akcji wielokrotnie. Przykłady:

# pętla for
for i in range(5):
 print(i)

# pętla while
i = 0
while i < 5:  print(i)
  i += 1

Podsumowując, w tym artykule poznaliśmy podstawy składni języka Python oraz różne typy danych, z którymi możemy się spotkać podczas pisania programów. Dowiedzieliśmy się również o podstawowych operatorach arytmetycznych i logicznych oraz instrukcjach warunkowych i pętlach, które pozwalają nam na kontrolowanie przebiegu programu.

Tekst wygenerowany przy pomocy chat.openai.com.

Kategorie: Python

Mateusz Kędziora

Jestem uczniem technikum a prowadzeniem bloga zajmuje się hobbystycznie.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *